Skip to main content

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور – فروشگاه جی لیفت

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت
هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور – فروشگاه جی لیفت

 

راهنمای مراحل تعویض سیم بکسل آسانسور

مرحله اول :

در داخل چاه ، کابین و قاب وزنه تعادل (سربکسل ها ) را هم تراز یکدیگر قرار می دهیم ،این کار  به توسط تعمیر کاری که  روی کابین آسانسور مستقر است صورت می گیرد، به طوری  که تعمیر کار بتواند در مراحل بعدی کار به راحتی به تمام  قطعات کابین آسانسور و قاب وزنه تعادل آسانسور دسترسی داشته باشد.

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

 

 

تعویض سیم بکسل نمره 8 گرلس 

در این وضعیت ، تعمیر کار دیگر داخل کابین می تواند  همزمان سیم بکسل های فرسوده و معیوب را  به ترتیب به داخل سطل مواد زائد سیم بکسل معیوب . هدایت کند.

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

مرحله دوم

 

قیمت هر متر  سیم بکسل آسانسور چقدر می باشد 

تعمیر کار بیش از برش سیم بکسل از روی قاب وزنه تعادل  روی فلکه هرزگرد که قرار است تعویض شود ، باید آن را  محکم  ببندد. قبل از برش هر یک از سیم  بکسل ها ازروی فلکه هرزگرد قاب وزنه تعادل و منظور جلوگیری از خطر ضربه شلاقی  در اثر آزاد شدن ناگهانی آن لازم است در فاصله  حدودا یک متر از بالای فلکه هرزگرد از دو  طرف آن سیم بکسل را به سیم بکسل کناری  بسته شود .روش هم بندی سیم بکسل : همان گونه که شکل نشان می دهد در هر مرحله از تعویض هر یک از سیم بکسل ها ، آن را از دو طرف بالای فلکه هرزگرد توسط سه عدد کرپی به سیم بکسل کناری بسته شود.

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

مرحله 3

قیمت تعویض سیم بکسل آسانسور 

سیم بکسل تعویضی را از زیر ناحیه کلمپس  های قفل شده ، ببرید و سپس کلمپس ها را ربه ترتیب باز کنید. در این مرحله از کار سیم بکسلی را که قرار است تعویض  و جابه جا شود (قبلا توسط  کلمپس به سیم بکسل کناری قفل  شده است ) برش داده شده (توسط ابزاری مانند  قیچی و یا کمان اره )، پس از اتمام برش کلمپس های سیم بکسل را باز کرده و سر سیم بکسل برش خورده را آزاد کنید.

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

مرحله 4

برش سیم بکسل آسانسور 

دو انتهای سیم بکسل برش خورده  را از طریق دریچه روی سقف کابین {تراپتور } به داخل کابین و سطل مواد زائد هدایت  کرده و منتقل شود . سیم بکسل های زائد قدیمی را پس از اتمام کار در مخزن نگه داری کنید تا در صورت نیاز احتمالی  مصرف شوند.

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

مرحله 5

فروش انواع سیم بکسل  گرلس آسانسور 

کابین را به سمت بالا هدایت نموده تا کلیه سیم بکسل های زائد قدیمی در داخل سطل مواد زائد واقع در داخل کابین جمع آوری شوند. با حرکت کابین به سمت بالا، قاب وزنه تعادل به سمت پایین  حرکت می کند. در این حالت دو انتهای آزاد {برش خورده } سیم بکسل به آرامی داخل کابین هدایت شده و توسط تعمیر کاران {کارگران تعمیر کار در بالای سقف و داخل کابین} به تدریج کلیه سیم بکسل های اضافی به داخل سطل مواد زائد منتقل می شوند.

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

 

موارد نصب سیم بکسل آسانسور 

نکته : حین انتقال سیم بکسل های اضافی در صورتی که   مقدار سیم بکسل معیوب سمت فلکه هرزگرد موتور خانه بیش  از حد به مخزن هدایت شود لازم است تعمیر کار روی سقف کابین سیم بکسل آن سمت را بچرخاند به طوری که مقدار  آن در سطل مواد زائد تنظیم شود

مرحله 6

 

قیمت سربکسل آسانسور (نگه دارنده سیم بکسل آسانسور)

دو سر سیم بکسل های سمت قاب وزنه تعادل و کابین که توسط سربکسل ها به انتهای چاه به سقف بسته شده اندرا باز کنید. در این مرحله کابین را به بالاترین نقطه از چاه  هدایت می کند. سپس توسط تعمیر کار دیگری  {نفر سوم } مستقر در داخل  موتور خانه ، ابتدا مهره های سربکسل سمت  قاب وزنه تعادل را باز کرده و سربکسل را به  داخل چاه (از طریق سوراخ های روی دال بتنی )

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

 

 

نکات و موارد های تعویض سیم بکسل آسانسور 

منتقل کنید.بعد از آن سر سیم بکسل سمت کابین را نیز در داخل موتور از سربکسل مربوطه را آزاد کرده و مانند روش   قبلی از طریق سوراخ عبوری سیم بکسل روی دال بتنی به سمت روی سقف کابین هدایت شود.بعد از مراحل فوق سیم  بکسل توسط تعمیر کاران روی سقف کابین از روی شیار فلکه کششی و هرزگرد داخل موتور خانه به داخل چاه کشیده شده و به داخل مخزن مواد زائد داخل کابین هدایت می شود.

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

مرحله 7

 

جمع آوری سیم بکسل زائد قدیمی

سیم بکسل معیوب جمع آوری شده در داخل سطل مواد زائد را به بیرون از کابین منتقل کنید. قرقره سیم بکسل جدید را  به داخل کابین هدایت کرده و قرار دهید. پس از جمع آوری آخرین باقی مانده سیم بکسل معیوب و انتقال مخزن مواد زائد  به بیرون از کابین ، قرقره سیم بکسل جدید را به داخل آن منتقل کرده و روی پایه های خود مستقر کنید. 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

 

 

مورد مهم در مورد  تعویض سیم بکسل 

نکته : در این مرحله از کار ، تعمیر کار داخل کابین سر آزاد سیم بکسل را از روی قرقره باز کرده و به روی سقف کابین  منتقل می کند. تعمیر کار روی سقف کابین سر آزاد سیم بکسل را گرفته و به سمت بالا کشیده و آن را برای مرحله هشتم  کار آماده می کند . همواره تعمیر کار روی سقف کابین انتهای آزاد سیم بکسل را در حین کشیدن به سمت بالا به طرف فلکه  هرزگرد هدایت می کند. 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

مرحله 8 

نحوه تنظیم تعویض سیم بکسل 2 به 1 

سیم بکسل را از روی فلکه هرزگرد و سپس فلکه اصلی موتور عبور دهید. سیم بکسل در شیار خالی فلکه هرزگرد قرار گرفته و سپس از روی شیار خالی فلکه کششی عبور می کند. 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

 

 

تعویض بهترین و با کیفیت ترین سیم بکسل آسانسور

سپس انتهای آزاد سیم بکسل پس از عبور ازروی  شیار فلکه کششی به سمت داخل چاه و روی کابین هدایت می گردد.  {در صورتی که آسانسور دارای موتوری با پیچش مضاعف باشد.در این صورت پس از عبور از روی فلکه کششی مجددا انتهای آزاد سیم بکسل به سمت فلکه هرزگرد هدایت می شود و پس از عبور مجدد از فلکه کششی موتور به داخل  چاه و روی کابین منتقل می گردد.} 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

مرحله 9 

 

نحوه نصب سیم بکسل آسانسور توسط سربکسل 

سر آزاد سیم بکسل که توسط تعمیر کار داخل موتور خانه به روی سقف کابین هدایت و منتقل شده است، توسط تعمیر کار  روی سقف از شیار فلکه هرزگرد روی کابین عبور داده می شود. سپس مجددا سر آزاد سیم بکسل به طور هماهنگ با تعمیر  کار داخل موتور خانه به بالا کشیده شده و توسط سربکسل به سقف چاه مهار می شود. 

 

 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

 

 

مرحله 10

 

نحوه تعویض سیم بکسل آسانسور 

کابین توسط تعمیر کار مستقر در روی سقف آن به سمت پایین هدایت می شود تا این که به قاب وزنه تعادل برسد .  کابین به سمت پایین هدایت می شود به طوری که در داخل چاه هم تراز قاب وزنه تعادل قرار گیرد و تعمیر کار به راحتی  بتواند به فلکه هرزگرد روی آن دست پیدا کند. 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

مرحله 11 

 

نحوه نصب سیم بکسل آسانسور توسط سربکسل 

سیم بکسل را به اندازه مورد نیاز از روی قرقره ببرید و به شکل 8 ( به عدد 8 لاتین ) روی کف کابین قرار دهید. تعمیر کار داخل کابین سیم بکسل را در اندازه مورد نیاز بریده و آن را (به شکل عدد 8 لاتین ) مرتب می کند. این روش  مانع از ایجاد گشتاور در سیم بکسل باقی مانده در داخل کابین می شود.

 

 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

نحوه انجام لول نگه داشتن کابین و قاب وزنه آسانسور 

نکته : عموما هنگامی که کابین در تراز قاب وزنه تعادل قرار می گیرد، ممکن است تعمیر کار روی سقف کابین در حین کار نتواند همزمان در کنارش سیم بکسل اضافی روی سقف کابین قرار گیرد . لازم است سیم بکسل که در داخل کابین از قرقره باز شده به تدریج به روی سقف منتقل شود.

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

 

 

 

توصیه های تعویض سیم بکسل آسانسور

توصیه می شود برای حفاظت از سیم بکسل در برابر گرد و خاک، و جلوگیری از آسیب دیدن سیم بکسل و کف تمام شده کابین از پوشش محافظ تخته نوپان در روی کف کابین استفاده شود. هم چنین توصیه می شود سیم بکسل به شکل عدد هشت لاتین در یک گوشه کابین جمع شده باشد. 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

مرحله 12 

 

بستن سیم بکسل آسانسور بر روی وزنه تعادل آسانسور

انتهای آزاد سیم بکسل را از روی شیار خالی فلکه هرزگرد قاب وزنه تعادل عبور دهید. انتهای دیگر سیم بکسل از مجموعه سیم بکسل که به شکل عدد هشت لاتین در روی کف کابین قرار گرفته توسط تعمیرکار داخل کابین به روی سقف منتقل گردد و سپس توسط تعمیر کار روی سقف کابین از زیر فلکه هرزگرد قاب وزنه تعادل عبور داده شده و روی شیار خالی مربوطه قرار گیرد. 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

مرحله 13

نحوه عبور سیم بکسل از فلکه هرزگرد آسانسور 

سیم بکسل را پس از عبور از فلکه هرزگرد روی قاب وزنه تعادل مجددا به داخل کابین هدایت کرده و به شکل عدد هشت لاتین در کف کابین قرار داده شود. پس از عبور انتهای آزاد سیم بکسل از زیر فلکه هرزگرد قاب وزنه تعادل توسط تعمیر کار مستقر در روی سقف، انتهای آزاد آن از طریق دریچه روی سقف کابین به داخل منتقل شده و توسط تعمیر کار داخل  کابین به داخل آن کشیده می شود و باقی سیم بکسل در کف کابین مجدد ا  به شکل عدد هشت لاتین قرار می گیرد .

نکته : اصولا برای کنترل وزن سیم بکسل و دسترسی راحت تعمیر کار روی سقف به آن و نیز عدم برخورد به سرویس کار  در حین کار ،سیم بکسل در طول چاه توسط گیره های مخصوص در فواصل 15 متری به ریل مهار می شود. 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

مهار سیم بکسل آسانسور (خان بند سیم بکسل آسانسور)

این گیره ها ضمن نگه داری سیم بکسل و مهار وزن آن ها در صورت نیاز توسط اهرم خود به صورت دستی آزاد شده و به  سیم بکسل امکان حرکت در طول را می دهد  این گیره توسط حلقه ای که روی آن تعبیه شده است از طریق سیم بکسل  باریکی به ریل بسته می شود.

 

 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

مرحله 14

 

نصب سیم بکسل بر روی یوک کابین آسانسور 

کابین را به سمت بالا هدایت کنید به طوری که بقیه سیم بکسل ها که به شکل عدد هشت لاتین  در کف کابین قرار دارند ،باز شوند. با بالا رفتن کابین قاب وزنه به سمت پایین رفته و سیم بکسل در سمت قاب وزنه تعادل افزایش یافته و به تدریج بخشی از سیم بکسل که در کف کابین قرار گرفته است کاهش می یابد تا این که تمام شوند. 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

 

 

گیره مخصوص نگه دارنده سیم بکسل آسانسور

در شکل گیره مخصوص نگه دارنده سیم بکسل ها در داخل چاه در مسیر حرکت کابین  نشان داده شده است  به این طریق  که تا زمانی که کابین بالا می رود،لزوم تحمل وزن کل سیم بکسل توسط تعمیر کار حذف شده و از طرفی خطر افتادن سیم  بکسل به داخل چاه نیز مرتفع می شود. پس از اتمام عملیات و نصب انتهای سیم بکسل به سربکسل و مهار آن در سقف  کلیه  این گیره ها آزاد شده و جمع آوری می شوند. 

 

 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

مرحله 15 

 

درست نصب کردن سربکسل آسانسور

 

نصب انتهای آزاد سیم بکسل به سربکسل در زیر سقف چاه و مهار آن در چارپایه روی کف موتور خانه، پس از باز کردن گیره  ها  سیم بکسل را بالا کشیده تا مقدار اضافی سیم بکسل و شل شدگی آن برطرف شود.

 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

 

 

استاندارد آسانسور در مورد سیم بکسل آسانسور 

الزمات مورد نیاز مربوط به دستور العمل های تست شامل بازرسی ادواری ،سرویس و نگهداری مورد نیاز ،تعویض و تنظیم و  تعمیر باید در دفتر چه سرویس و نگهداری برای اجزا مختلف سیستم های تعلیق در دسترس قرار داشته باشد. چنین  اقدامی به منظور تضمین دسترسی تکنسین فنی و سرویس کار به اطلاعات مورد نیاز برای انجام سرویس ،در هنگام برخورد اولیه وی با چنین  تکنولوژی هایی می باشد. 

هزینه تعویض سیم بکسل آسانسور - فروشگاه جی لیفت

جهت اطلاع از قیمت هزینه سیم بکسل آسانسور لطفا واتس آپ درخواست دهید

4.3/5 (3 Reviews)
Call Now Button